Einde van de Koude Oorlog

Door de val van de muur bleek dat de Sovjetunie niet in staat was de toenadering tot het westen tegen te houden. De Sovjetunie kon niet langer de Oost-Europese landen weerhouden om tot democratische hervormingen over te gaan.

De economie van deze grootmacht was inmiddels in het slop geraakt en het communistische bewind was daardoor niet meer zo geliefd als vroeger. Onder Michail Gorbatsjov waren al enige hervormingen doorgevoerd. Toen Gorbatsjov’s ambtstermijn werd beëindigd op 26 december 1991, kwam Boris Jeltsin aan het bewind. Nog dezelfde dag werd de Russische Republiek uitgeroepen en kwam er een einde aan de communistische Sovjetunie.

Door deze zeer grote hervorming werden ook andere communistische landen geïnspireerd en enkele zorgden er voor dat ook daar hervormingen werden ingevoerd. De dag waarop de Russische republiek werd uitgeroepen op 26 december 1991 wordt ook wel gezien als de datum van de beëindiging van de Koude Oorlog.

Vanaf die datum werden de betrekkingen tussen Rusland en de westerse landen nog verder verbeterd. De dreiging van het communisme was vrijwel verdwenen.

Conclusie koude oorlog

De Koude Oorlog is eigenlijk al tijdens de tweede wereldoorlog ontstaan. Tijdens de Koude Oorlog kwam het verschil tussen het democratische westen en het communistische oosten tot uitdrukking. Dit verschil leidde regelmatig tot dreigementen uit beide kampen.

Tijdens de Korea-oorlog, Cuba-crisis en de Vietnam-oorlog kwam het openlijk tot een gewapend conflict. De conflicten werden vaak door andere groepen uitgevochten die door de grootmachten werden gesteund. Deze steun vond vooral plaats in het leveren van geld en wapens.

De meeste gewapende conflicten werden in de vorm van verdragen en onderhandelingen beëindigd zodat een groter conflict kon worden voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de Koude oorlog was de dreiging van massavernietigingswapens. Deze wapens hadden beide grootmachten in hun bezit en waren voorzien van kernlading.

Doordat beide grootmachten een kernmacht waren was er sprake van een machtsevenwicht. Hun streven naar de positie van de sterkste macht van de wereld bracht een wapenwedloop met zich mee. Beide landen hadden op een gegeven moment zo’n grote voorraad kernwapens in handen dat ze de wereld er meerdere malen mee zouden kunnen vernietigen.

Na de Koude Oorlog werd langzamerhand besloten om de kernwapen-macht van de landen in te laten krimpen en daarmee de dreiging van een wereldramp te beperken. De conflicten die later in Afghanistan, Noord-Vietnam en in het Midden-Oosten heersten zijn een gevolg van de ontwikkelingen van de Koude Oorlog.

De beëindiging van de Koude Oorlog en de verbeterde betrekkingen tussen de landen zorgden ervoor dat er veel internationale samenwerkingsverbanden in het leven werden geroepen waaronder de VN.

Ook de Europese Unie is een samenwerkingsverband dat na de koude oorlog een steeds belangrijke rol speelde bij de hereniging van Europa. Inmiddels zijn al verscheidene Oost-Europese landen bij dit internationale samenwerkingsverband aangesloten en is er zelfs sprake van één Europese munteenheid de Euro.